Reklamační řád

Reklamační řád

Úvodní ustanovení

 

Níže uvedený Reklamační řád platí pouze pro nákup v internetovém obchodě www.vitalimedica.com, vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího.

Vznikne-li na zboží dodaném přes internetový obchod www.vitalimedica.com reklamační důvod, může Kupující uplatnit reklamaci písemně nebo elektronicky.

 

Uplatnění reklamace

 

Reklamace musí být uplatněna ve lhůtě 2 dnů v případě poškození zboží při přepravě a ve lhůtě 30 dní v ostatních případech. Reklamace musí být oznámena písemně na poštovní adrese: VITALImedica Trade s.r.o., Šlechtitelů 813/21, 779 00, Olomouc - Holice nebo na elektronické adrese: info@vitalimedica.com

Oznámení o reklamaci musí být vyplněno dle níže uvedeného formuláře a musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail, číslo objednávky, důvod reklamace a odhadovanou výši škody.

Kupující je povinen předložit kopii faktury, popř. doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

 

Vyřízení reklamace

 

 

 

 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy

 

  1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

  2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne

následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo

Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

  1. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této

smlouvy informovat provozovatele internetového obchodu www.vitalimedica.com společnost

VITALImedica Trade s.r.o., se sídlem Šlechtitelů 813/21, 779 00, Olomouc - Holice, IČ: 29455511, DIČ: CZ29455511, info@vitalimedica.com formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

  1. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení

od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

Důsledky odstoupení od smlouvy

 

  1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do

14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby,

které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů

vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob

standardního dodání námi nabízený). Platbu vrátíme bankovním převodem nebo v hotovosti. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží.

  1. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od

této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese společnosti VITALImedica Trade s.r.o., Šlechtitelů 813/21, 779 00, Olomouc - Holice.

Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

  1. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení ZDE

Kontakt